اپراتورها 

ما با اپراتورهای مخابراتی در سراسر جهان در ارتباط هستیم و با ایجاد فرصت های جدید به دنبال ایجاد و افزایش درآمد آنها هستیم

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.