راه حل ها 

بازی تلفن همراه

"گیمزیونیون یکی از بهترین بسترهای بازی برای اپراتورهای تلفن همراه است.گیمزیونیون به کاربران اجازه می دهد تا به پرتال بازیها دسترسی داشته باشند و از طریق بازیهای تکنفره و چندنفره با دوستان خود رقابت کنند. برای اضافه کردن قابلیت رقابتی، پاسکا رقابتی ماهانه ترتیب داده است که برای کاربران این قابلیت را فراهم می سازد تا در یک بازی خاص با یکدیگزر رقابت کرده و جایزه برنده شوند. "

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.