راه حل ها 

پرداخت از طریق تلفن همراه

"ویرتو یک راهکار پرداخت موبایل کامل برای اپراتورهای تلفن همراه(MNO)، بازرگانان و توسعه دهندگان بازیها و نرم افزارها است. ویرتو یک راهکار کاملا مقیاس پذیر را ارائه می دهد که به MNOها را قادر می سازد تا تا پرداخت های تلفن همراه را از یک راه مطمئن انجام دهدند. ویرتو مکانیزم صدور صورت حساب را از طریق SDKها و APIها تنظیم میسازد که به اپراتورهای شبکه مخابراتی اجازه میدهد تا پرداخت های تلفن همراه خود را از یک روش امن و بدون تخلف انجام دهند. ویرتو با بستر پرداخت فعلی MNOها هماهنگ است. MNO ها می توانند روند صدور صورت حساب دلخواه خود را طراحبی کنند و ویرتو آنرا اجرا خواهد کرد. ویرتو، DCB، PSMS، صورت حساب IN مستقیم و هر مکانیزم پرداخت دیگری که MNOها ایجاد کرده اند ادغام می کند. توسعه دهندگان بازیها از SDKهای ویرتو استفاده می کنند و این آنها را قادر میسازد تا از از ویژگیهای فعال MNO خا استفاده کنند. "

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.