راه حل ها 

راهکارهای USSD

"پاسکا یک روش کاملا جدید برای به کارگیری تکنولوژی ها و سرويس هاي USSD با هرسک از اپراتورهای تلفن همراه اراثه ميدهد. راهکار بازگشتی USSD از رابطه کاربری آمده و به اگراتورها اجازه میدهد تا سرویس USSD مخصوص خود را با هر درخواست منطقی ایجاد کنند. USSD به طور گسترده در بسیاری از کشورها برای سرویس های مختلفی از جمله سرویس پرداخت- بازیهای فانتزی - اطلاعات کم اهمیت- مکالمه با یکدیگر و خیلی از سرویس های دیگر استفاده میشود."

© Copyright 2018 PASKA- All rights reserved.